Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

paard met leugen. En zóó machtig is de waarheid, dat zij, zelfs in dit gezelschap, ons overwint. De gewone gang der dingen is deze, dat wie zich aan Gods Woord wenschen te houden, in den aanvang slechts de leugen zien en van haar vlieden; daarna merken zij iets van de waarheid en wenschen met haar mede te gaan, maar, wanneer zij dat doen, verliezen zij straks de leugen uit het oog en gaan geheel met den stroom mede, waarbij de leugen zich natuurlijk ook van hen meester maakt.

Het betaamt echter den Christen, dat hij „door de gewoonheid de zinnen geoefend hebbe, tot onderscheiding beide des goeds en des kwaads". (Hebr. 5 : 14).

Ik stel mij daarom voor uwe aandacht eenige oogenblikken te bepalen bij enkele eischen der „nieuwe opvoeding" . Die naam is niet van mij; had ik er eenen moeten zoeken, dan zou ik zeker dezen niet gekozen hebben, want nieuw is het goede althans niet, dat er in voorkomt. Maar het woord nieuw is voor velen gelijk aan eene aanbeveling; de opschriften haute nouveauté of new style vindt men niet alleen achter de spiegelruiten der kledingmagazijnen.

Na eenen tijd van intellectueele overspanning en verfijnde beschaving ontstaat er steeds een streven om naar de natuur terug te keeren. Ook de nieuwe opvoeding heeft tot leuze: „terug naar de natuur en het natuurlijke menschenleven", zoo goed als Rousseau. Op zich zelf is die aansluiting aan de natuur niet kwaad. Reeds Comenius, de groote en vrome paedagoog der 17de eeuw, zegt dat hij geheel zijne didactiek afleidt

Sluiten