Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eigen wezen deelachtig worden; zij blijven menschen. Maar door het geloof Christus ingeplant en alzoo met Hem één, zijn zij met God verzoend en is door den Middelaar de eenheid hersteld, die de grondgedachte was van Gods schepping, toen Hij den mensch schiep naar Zijn beeld en gelijkenis. De Vader in Christus, en Christus in hen; zóó zijn zij volmaakt tot één. (Joh. 17:23.)

Wat onze Hoogepriester in de ure, toen Hij Zijn werk voleindigd had, gebeden heeft voor de Zijnen, moet voor ieder van hen de dagelijksche oprechte en hartelijke bede zijn. Maar wanneer dat gebed in heilige oprechtheid gebeden wordt, zal er ook de lust en begeerte zijn om in het leven die bede van onzen Heiland te vervullen. En wanneer die lust er is om de eenheid der geloovigen naar buiten te openbaren, dan kan het niet anders of ook die andere bede komt op de lippen: „Och! dat ik klaar en onderscheiden zag, hoe ik mij naar Uw bevelen moet gedragen." Ook waar de goede wil gewerkt is, ontbreekt zoo dikwijls het rechte inzicht, en waar de geest gewillig is, daar openbaart zich zoo dikwijls de zwakheid van het vleesch.

Wat het eerste betreft, het rechte inzicht in de wijze waarop de eenheid moet worden gezocht, hoort men niet zelden de gedachte uitspreken: alles goed en wel, maar de waarheid boven al! Op zichzelf is dit woord volkomen juist, want er staat geschreven: „Hebt dan de waarheid en den vrede lief." (Zach. 8 : 19.) Maar wie dat woord gebruikt vergete niet op het verband te letten: hier wordt niet bedoeld de waarheid, als ik mij zoo mag uitdrukken, in den theoretischen zin, de waar-

Sluiten