Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het alleen is te vinden, omdat wij dan de toevlucht nemen tot den levenden God.

Waarin toch bestaat het heil, het welzijn van Zion? Is 't niet daarin, dat de Gemeente in het genot leeft van alle zegeningen, die God in Zijnen lieven Zoon Jesus Christus heeft bereid, dat zij met den troost vervuld is des Heiligen Geestes, van de vergeving harer zonden, dat zij bekleed is met het kleed der gerechtigheid en heiligheid, en haar wandel een wandel is in de goede werken, waardoor de Naam des Heeren wordt verheerlijkt? — Wat beteekenen de muren van Jerusalem anders dan de beschutting en bescherming, waarin zij zich raag verheugen, zoodat zij veilig is tegen alle listen en aanslagen des vijands, die er altoos op uit is haar van het bezit van dat heil te berooven! — Welnu, wie zal zóó Zion weldoen, wie de muren van Jerusalem bouwen? Menschen? Bij het schepsel is het niet te vinden! Al wie door Gods Woord en Geest verootmoedigd is, kan het daarvan niet verwachten, — die is zoo geheel verbrijzeld, dat alle hopen op het schepsel een einde heeft; bij dien is de wijsheid en kracht vergaan; hij ziet bij zich slechts zonde en verkeerdheid, onverstand en onbekwaamheid; hij kan zichzelven niet helpen, dus evenmin de bedorven zaken van anderen herstellen of zelf hulp van anderen verwachten.

Uit had David geleerd, wel is waar na een diepen, smartelijken weg; het was wel openbaar geworden, dat hij als David, als zondig menschenkind, Zion niet weldoen, wel schade berokkenen, dat hij Jeru-

Sluiten