Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eenigen Grondsteen niet achtte, maar in deszelfs plaats een ander fundament legde, een fundament van eigene vroomheid, gerechtigheid en werken. Waarom is de Christelijke Kerk in het algemeen, en in het bijzonder de Kerk onzer landen verstoord, — is het niet daardoor, dat men zelf wilde bouwen en bouwde, en een evangelie predikte naar eigen wil, waarin de mensch verheerlijkt wordt en Gode Zijne eer wordt ontnomen? want als wij het zoeken in onze kracht, in onze wijsheid, in onze vroomheid, in onze gerechtigheid, ook in onze gereformeerdheid, dan loopt het uit op verderf, verbreking, scheuring en verwoesting, zooals de geschiedenis van 1834 en 1886 ons leert. En al geeft men ook voor, door des Heeren kracht en Geest te worden gedreven, — omdat men den Christus Gods niet wil, wordt toch alles openbaar als eigen willen en loopen en doen, niet het minst daarin, dat de toevlucht genomen wordt tot middelen, lijnrecht in strijd met Gods heilige Wet. Yan gerechtigheid voor God weet men niet, en immers wat niet op gerechtigheid gegrond is, valt ineen.

Waar de Heilige Geest over ons komt en in onze zielen den Christus verheerlijkt, daar moeten wij leeren, do zaak uit onze handen te geven, den Heere te erkennen als den eenigen Bouwmeester, Wiens gedachten zoo geheel anders zijn dan de onze, en Zijne wegen zooveel liooger dan onze wegen, Die Zijne stad bouwt door het tegenstrijdige heen. Hijneemt het ons uit de hand, maakt al ons werk te

Sluiten