Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(32)

regeering — had een gebod gegeven, en op Zondag 17 Maart 1776 was de ellende begonnen. Een orgel was er natuurlijk in Westkappel niet, maar de meester, hij heette Abraham Krijger, ') nomen est omen! — voerde met stentorstem met de nieuwe woorden den nieuwen zangtrant in.

De Westkappelaars waren onthutst; doch ze lieten zich zoo maar niet ringelooren. Ze zetten zich ook schrap en zongen de oude woorden op de oude manier. Natuurlijk waren cle modernen spoedig gereed, maar de antieken gingen hun gang en galmden door met al de vereischte //wentelingen, kauwingen, verhoogingen, slangswijze uitlatingen en dwarrelingen"

naar de kunst

Meester Krijger en zijne getrouwen zetten dan wel de hoeden op ten teek en, dat 't vers al lang uit was !), maar de arme dominee moest wachten, totdat Oud-Westkappel zweeg.

N u had men in Middelburg de antieke zangwijze op heele en halve noten 3) pogen in te voeren, doch toen men op veel tegenstand stuitte, werd dit pogen weer opgegeven en had men zich met wat vlugger tempo tevreden gesteld.

Doch de Heeren te Westkappel zouden het doorzetten. Een publicatie ging uit: //Al die wanorde in de kerk maken, zal de inwoning voor eenigen tijd worden ontzegd"! a)

Men had in de smalstad een bode. Ook Poppekerke had er een, en deze werd geleend. 4) Nu kregen deze twee gerechtsdienaars in last om scherpelijk op te merken, wie het luidste na-zongen . . . Onderscheidene van deze //oproermakers"

•) Lourens Ingelse , De genadigrijke leidingen Gods met zijn uitverkorenen, gebleken in de onlusten op het eiland Walcheren in de jaren 1776 tot 1779.

5) Van Iperen , a. w.

3) K. Baart , a. w., blz. 87.

4) [K. de Korte], Ter herinnering aan het voorgevallene in Walcheren in de jaren 1778 en 1779 alsook een kort woord van het jaar 1776 en 1777, zijnde de oorzaak van al het voorgevallene; alsmede de bevindingsweg en gevangenschap van K. de Korte. Gedrukt tot stichting en leering vooral in deze dagen. [Zonder uitgever en jaartal]. Dit werkje was in 't bezit van Us. D. Janse alhier.

Sluiten