Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(38)

heer eener plaats op de bloote knieën te kruipen, dan God te eer en" ! Bitter klaagde hij, //dat men Gods volk liever uitbande en aan den galg hielp, dan hun een behulpzame hand te bieden" }) Ook schijnt de prinsgezinde edelman, Willem van Oittees, die op zijn buiten te Rhijnsburg zoo gaarne de predikanten van Middelburg onthaalde, der beweging sympathetisch gestemd te zijn geweest. 3)

Doch ook onder de misnoegde boeren waren interessante figuren. Hun theologisch hoofd was Koenelis de Korte , die onder Meliskerke boerde. Omnium consensu //een kind van God". Een man, die in achting stond bij hoog en laag. Die «in liefde" sprak, nu met den heer J. van de Perre, dan met den burgemeester van Westkappel, en vertrouwelijk raadpleegde, nu met vader Willemse en dominee Columba, dan met Prof. Andriesse, om straks in gemoedelijken kout met den baljuw van Middelburg zijn kerker tegemoet te gaan.

Het politieke hoofd was een andere landzaat, Willem Wisse, die op het hof Molenbaij onder Grijpskerke woonde. Deze wist te praten over //de oude constitutie, als op Gods Woord gegrond" — zóó dat alle boeren er versteld van stonden. Mager was hij, pokdalig en scherp van kin, radsprekend. 8) Ook hij genoot de algemeene achting als een //begenadigde Gods".

Der Dritte im Bunde was een geheel ander man. Geen vrome. De //tale Kanaans" had voor hem het woord: Woudezel, — een goede beeldspraak, ontleend aan Gen. 16 : 12, waar de Engel aan de gevluchte Hagar den zoon belooft, die een //woudezel" wezen zal, d. i. de wilde ezel, de fara der Arabische woestijn, die, naar de prachtige beschrijving in 't boek van Job zich nooit laat temmen en op de hoogte

4) Zie het getuigenis van de ouderlingen der gemeente Pieter P. Lous

of Loysen , Jacobus Synoutszoon , Andries 't Houtenhoofd , Adriaan

Pieter Willeboordse en Aarnout Huybregtse, gegeven den 15 Novem¬

ber 1778 in 't Rijks Archief hier ter stede.

') Nagtglas , a. w., in voce. 3) N. Ned. Jaarb. 1779, bl. 1029.

Sluiten