Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(39)

staande den vrijen woestijnwind opsnuift in 't trotseli gevoel van vrijheid en kracht.

Deze derde was Loueens Ingelse. Hij boerde op den Oranjepolder onder Arnemuiden, een domeinplaats. De vromen zochten zijn medewerking en dit was hem een groote eere, want hoewel hij zich nog geheel wereldling achtte, deelde hij in de hoogschatting zijner omgeving van '/de kinderen Gods". Daarom gruwde hij evenzeer van de uitzetting van den vromen Burggraaf, als hij toornde tegen de daarin begane krenking //onzer vrijheid, op Spanje zoo duur veroverd" !

In later, rustiger dagen heeft Ingelse, in 't bijzonder voor zijn kinderen en kleinkinderen, de Sturm- und Drangperiode van 1776—79 zeer aanschouwelijk en in vrij vloeienden stijl beschreven in een tweetal allermerkwaardigste werkjes, die na in handschrift veel gecirculeerd te hebben, voor eenige jaren gedrukt werden. 1) Levendig teekent Ingelse den indruk, dien de Westkappelsche regeeringsdaad maakte, in de woorden:

////Wanneer", zoo sprak men, //zulk een onwettige handeling niet kan worden tegengegaan, dan zijn wij onze edele, van God ontvangen vrijheid kwijt; dan kan niemand meer op zijn plaats zich veilig gevoelen"". En daarom moest met ernst be-

') De titels zijn: Merkwaardige bekeeringsgeschiedenis van Lourens Ingelse, in leven landbouwer op de hofstede in den Oranjepolder, eiland Walcheren, tengevolge van de zware vervolging en verbanning, hem en zijne lotgenooten aangedaan, wegens hunne gehechtheid aan de oude Psalmberijming, tijdens de invoering der Nieuwe Berijming te Westkapelle, Anno 1774—1776; door hemzelven te boek gesteld, Tweede druk, Rotterdam, Gebr. Huge. (Jaartal ontbreekt, thans verkrijgbaar bij K. le Cointre alhier).

En: De Genaderijke leidingen Gods met zijne uitverkorenen, gebleken in de onlusten op het eiland Walcheren, in de jaren 1776 tot 1779 ontstaan door de begunstiging der Roomsch-Katholieken te Vlissingen en de gewelddadige invoering der Nieuwe Psalmberijming te Westkapelle, met de gestrenge vervolging van hen, die aan de oude berijming gehecht bleven , getrouwelijk beschreven door Lourens Ingelse, in leven landbouwer op de hofstede in den Oranjepolder alhier. Rotterdam. Gebr. Huge. Met het vorige saamgebonden.

Sluiten