Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(40)

proefd worden, om dit machtsmisbruik te stuiten en den Westkappelschen Magistraat te nopen dit //banvonnis zonder opgave van redenen en voorafgaande rechtspleging" te herroepen.

Dat moest. En dat zou. •

Tal van vergaderingen werden gehouden. Op de Groote Abeele was een herberg, genaamd De zeven sterren. In Middelburg een tabakswinkel van een Waal in de Segeerstraat. Op deze en wellicht ook op andere plaatsen kwamen de misnoegden samen en na elke samenkomst werd de volkswil sterker en rees de moed . . . Toch is 't waarschijnlijk, dat 't bij machteloos morren zou zijn gebleven, had niet een tweede despotieke regeeringsdaad een geheel andere groep burgers voor de vrijheid in 't harnas gejaagd en 't religieus motief in 't volksbewustzijn grootelijks versterkt.

Onder de oud-Nederlandsche steden, die er zich op beroemden: goed Geus te zijn, bekleedt Ylissingen een plaats der eere. Waar Den Briel eenvoudig veroverd was door de Watergeuzen, daar had Ylissingen zelf 't Spaansch-Roomsche juk afgeworpen en de politiek-kerkelijke Reformatie tot stand gebracht, 't Was dan ook langen tijd ondenkbaar, dat te Vlissingen een Roomsche kerk kon worden gebouwd. Zelfs nog in 1764, toen de Regeering besloten had om een tijdelijk in 't //taanhuis" voor de Waalsche bezetting ingericht kerkje na haar vertrek beschikbaar te stellen voor de godsdienstoefening der Roomsche burgers — stoof, onder leiding der drie kerkeraden schier al wat invloed had op tegen zoo beleedigend voornemen en werd 't verlof haastig ingetrokken.' 1) Doch sedert was het antipapisme verflauwd. Velen begonnen te voelen voor verdraagzaamheid. En met name de Magistraat van Vlissingen, altoos naijverig op Middelburg, waar 't aanwezig zijn eener Roomsche kerk Roomsche kooplieden mocht trekken, was bereid in 't belang van den handel het antipapisme te staan 3).

4) H. P. Winkelman, Geschiedkundige plaatsbeschrijving van Vlissingen. 2) Vervolg op Wagen aar.

Sluiten