Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(42)

spreken, en het besluit der Heeren staat, om in dezen geen request te accepteeren.

Maar na ontwaakt de Zeeuwsche leeuw. Dertien der voornaamste burgers — onder hen du Bois — ontwerpen en teekenen toch een request en twee hunner bieden 't aan. Het zijn de Heeren Leendert Lamoote en de burgerkapitein Matthijs Bekker [was hij een verwant van Elisabeth Bekker, de weduwe van dominee Wolf?]

't Adres was zeer beleefd gesteld. x) 't Heft aan met een gemoedelijke betuiging van gehoorzaamheid en respect voor de Edel Achtbaren en verzoekt daarop ootmoedig permissie om de serieuse attentie van H. A. eenige oogenblikken te mogen bezig houden met dingen, waarover zich de requestranten //zeer bezwaard vinden in hunne conscientie en hun gemoed!" Ze willen de handelingen hunner overheden «bedillen noch berispen". Doch meenen '/als vrije Nederlanders permissie te hebben om zich met ootmoedige supplicatie te beroepen op Goddelijke en menschelijke wetten"!

Yoorts belijden adressanten afkeer te hebben van den Roomschen godsdienst uit nationale traditie en respect voor de wet Gods, die immers nadrukkelijk afgoderij en beeldendienst verbiedt en (naar de verklaring van d'Odtrein's catechismus !) de overheid verplicht om dat kwaad — '/zij 't met de noodige bescheidenheid" — te weren.

Ten slotte beroepen zich de 13 op de aloude Placaten, die de uitoefening der Roornsche religie in Zeeland, buiten enkele toegelaten plaatsen, verbieden.

En daarom verzoeken ze, //dat 't genomen besluit buiten werking word gesteld".

Dit beleefd Adres nu werd — 't was den 17 Augustus — aangeboden, doch — uit de hoogte geweigerd. De burgers

*) 't Adres komt voor in de verzameling vlugschriften uit 1778, die berust op de Prov. Bibliotheek te Middelburg en die begint met den Brief van een Amsterdamsch Heer, boven aangehaald. Ook in de Jaarboeken bi. 1022.

Sluiten