Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(47)

De oud-schepen Pieter Spieking en Willem Brandt — dien we op de Abeele ontmoetten — beide ouderlingen der kerk, werden afgevaardigd om 't request aan te bieden. Ook de boeren hadden ondertusschen een petitionnement op touw gezet, waarin de opmerking voorkwam dat 't voor 's lands defentie te gevaarlijk was van de zoo belangrijke havenveste een vergaderplaats van Roomsche vreemdelingen te maken '), en de lakenkoopman du Bois nam op zich om dit stuk den Erfstadhouder ter hand te stellen. Gezamenlijk reisden de drie Vlissingers naar het Loo. Ze werden er //minnelijk" ontvangen. Z. H. nam de smeekschriften aan en beloofde er over te zullen schrijven aan de Regeering zijner stede. Op 30 Augustus waren de petitionarissen op 't Loo. 2) Den vorigen dag had hunne regeering een Placcaat uitgevaardigd met bevel om nu stil te zijn, totdat 't antwoord van Z. H. zou zijn ingekomen.

Toen de Korte en zijne vrienden van de comparitie op de Abeele, waar 't rapport van de zending der drie boeren naar Vlissingen was uitgebracht, naar huis draafden, spraken ze af om ook te Westkappel de regeering eens aan te spreken. De Korte ging eerst alleen en had een vertrouwelijk gesprek met den regeerenden burgemeester Pieter Louwerszoon Huybrechtse. 3) De Korte beleed hem //geen vrede in zijn gemoed" te hebben, als hij hem niet waarschuwde. De burgemeester bepleitte de

Fret , Cornf.i.is Heyman , Melchior Heyman , Jan de Ruyter , Hendrik de Vin, allen borger-capiteins, Pieter Brandt, ouderling, koopman en boekhouder, voorts de dekens van 't kleermakers-, beenhouwers, schippers-, kuipers-, pharmaceuten-, kramers-, chirurgijns-, smeden- en brandewijnverkoopersgilden. Deze laatste schreef zich Jan Versuup! Jacobus de Stroper was ^catechisant in de openbare catechisatie". Ook onderteekende Ds. Justus Tjeenk.

') In 't O. A. van VI. is een copie van 't request der landlieden aan den Prins, 't Is zeer goed gesteld. Door Tjeenk ?

') De concept-sententie b. g. verwijt du Bois, dat hij aanbood naar den Haag te reizen. Doch volgens Ingelse a. w. had de aanbieding van dit volkspetitionnement plaats op 't Loo.

») De Korte, a. w.

Sluiten