Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(48)

rechtmatigheid der uitzetting. De Korte vond haar //schreeuwend". Z. E. A. vond, dat de politieke macht vaderlijk is, en een vader geeft geen reden van zijn kastijding. De Korte vond het niet zeer vaderlijk, een burger een brief te zenden met bevel om binnen 2 X 24 uren te vertrekken, op poene van zware straffen, zonder dat hem de reden opgegeven wordt, waarom hij balling moet zijn. Dat verbittert, doch verbetert niet!

De burgemeester deelde nu aan 't college mee, dat de boeren in Westkappel zouden komen om rappèl te eischen. En de regeering besloot, dat Z. E. A. aan de Korte eenuitnoodiging zou zenden tot een onderhoud met drie of vier gedepu-* teerden. De Korte kreeg dat stuk op een Woensdag en raadpleegde er over met Wisse. Des Donderdagsmorgens was deze uitnoodiging onder de boeren een publiek geheim. Een vergadering werd gehouden bij den Waalschen tabaksverkooper in de Segeerstraat en men besloot met vertegenwoordigers van alle dorpen saam te komen in de herberg de Oranjeboom te Westkappel. 't Goot. Maar allen kwamen op, en, nadat de Korte opnieuw met den burgemeester had geraadpleegd, ging een deputatie van drie boeren versterkt met drie dijkwerkers naar 't stadhuis.

De landzaten waren ons driemanschap de Korte, Wisse en Ingelse; de Westkappelaars, de als //kinderen Gods" hooggeachte Willem Pieterse Loüs en IzAac Yerstrate, terwijl ook Lourens Maarten Caland ') met hen werd gedeputeerd.

De burgemeester vroeg de deputatie of ze gequalificeerde personen waren, doch de Korte liet zich in dien strop niet verhangen en wees de Heeren op de ontvangen uitnoodiging. Nu ontstond een vrij heftige woordenwisseling, waarbij de Korte het klassieke woord van Elia tot Achab gebruikte. Eindelijk stelde de Magistraat voor, om de zaak van Burggraaf te

*) De naam Caland is bekend geworden door Abraham Caland , den waterbouwkundige. Ingelse noemt onzen C. abusivelijk Maarten.

Sluiten