Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(49)

brengen voor de Staten en de deputatie nam dezen voorslag aan.

Toen echter de mannen, die voor 't stadhuis hadden postgevat, dit vrij mager resultaat vernamen, vonden ze zich teleurgesteld, en bij de dijkwerkers rijpte 't besluit om onverwijld rappèl af te dwingen.

Ook in Vlissingen wies het ongenoegen met den dag. 't Zeeuwsch Genootschap hield geregeld zijn maandelijksche directeuren-vergaderingen, maar de secretaris Tjeenk was in Juli en Augustus door ongesteldheid absent. 1) Was het hem tot troost, dat hij zijn mede-secretaris Ds. Jona Willem te Water — die 't met de Heeren hield — nu niet behoefde te ontmoeten ? Heel wat gehaspel ontstond, omdat Ds. Tjeenk straks 't program der Algemeene Vergadering, in plaats van 't persoonlijk aan te reiken, door zijn oppasser bezorgd had bij den Regeerenden Heer Burgemeester i). Vreesde Tjeenk in botsing te komen met den Directeur Mr. Caen en diens vrienden van Sonsbeeck en Yeth vandePerre? Want Ds. Justus Tjeenk kwam wel niet op de Abeele in De zeven sterren, maar was het toch van harte eens met zijn collega's Smith en des Fontaines. Zijn kerkeraad zocht hij te bewegen om de medewerking der classis te verzoeken tot vernietiging der bouwconcessie en hoewel hem dit blijkbaar maar half gelukte, bracht hij toch de zaak op de classicale vergadering, die 1 October te Middelburg gehouden werd. Op vorige vergaderingen had hij ook met Ds. Schelvis vanger partij gekozen voor Burggraaf, die te vergeefs van zijn kerkeraad een goede attestatie eischte naar Serooskerke en, geassisteerd door zijn vriend Willem Meeuwse van Koudekerke, dien wij bij Mr. Caen ontmoet hebben, voor de classicale vergadering verschenen was, 3) om

') Zie de Notulen van 't Z. G. van 25 Januari 1776— 28 Mei 1782 in 't Archief van 't Zeeuwsch Genootschap.

') Nagtglas, a. w., II, 770 v. v.

3) Zie in het Acte-Boek der classis van Walcheren, begonnen den 9 Januari 177° (>n 't Class. archief) de acta der classes van 2 Sept. 1777 § ii , Oct. '77 § 6, 4 Dec. '77 § 7, 1 Oct. '78.

Archief 1903. 3

Sluiten