Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(54)

delijklieden, de schriftelijke verklaring, dat op 27 October Isebrand Burggraaf weer vrijheid hebben zou als burger te Westkappel te wonen, dat hij schadeloosstelling zou ontvangen en volkomen herstel van eer. Later werd de secretaris door een hoop dijkers gedwongen om er nog bij te zetten, dat Burggraaf ook weer zijn ambacht zou mogen exerceeren. Baart merkt op, hoe dit doen de oorspronkelijke Westkappelaars geheel karakteriseert in hun naïviteit en — goedhartigheid. Want hoewel ze dien koppigen Fries niet mochten, kregen ze compassie met zijn trouw en zachtaardig wijf, dat nu vijftien maanden achtereen vaak dagelijks haren man zijn middageten had gebracht op de grensscheiding en hem Zaterdag aan Zaterdag zijn schoon ondergoed bezorgd had, waarna de balling dan op 't open veld van linnen verwisselde. Dit had nu toch waarlijk lang genoeg geduurd! Daarbij de winter kwam weer in 't land ... En de Staten maakten geen haast. Vooruit wat, Souverein ... in naam der vrijheid rappel!

De 27ste October brak aan. 't Zou een feestdag zijn. Voor dag en dauw maakten zich uit alle oorden van Walcheren menigten van menschen op en stroomden te voet of te paard naar Westkappel. Ook de Korte en Ingelse draafden er heen. De laatste op zijn //bijzonder mooi en mak vaal paard", x) welgezadeld en van stijgbeugels voorzien. Ook predikanten zag men, • //die om hun prediking hoog in aanzien waren". En vele van de erkende //kinderen Gods". Een hunner — Adriaan Jobse 2) was zijn naam — trad, weenende van blijdschap op

i) Woorden van Ingelse a. w. Karakteristiek is in een Proces-Verbaal van 't onderzoek omtrent de plundering te Westkappel 16 Maart 1796 [Baart maakt hiervan geen melding] op 't O. V. Archief, de beschrijving van Burggraaf's intocht in 1778. Ze luidt aldus: «Reeds in 1777 (sic) wierd dit godlasterend ondier op een vaal paard, zinspelende op den Ezel, waarmede de Zaligmaker Jerusalem binnenreed, onder 't gegil van Hozanna ingehaald"!

3) In Bijdragen en mededeelingen van het Hist. Genootschap, dl. 23, blz. 465 v. v. geeft prof. Th. Bussemaker eenige Aanteekeningen van

Sluiten