Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(62)

Hier hadden een gedwongen verblijf gevonden een Simon Koets van Serooskerke en een Adriaan Koole van Vrouwenpolder met zijn dorpsgenoot Jacobus Mosselman.

Te Ylissingen werd dü Bois vóórgeroepen (18 Nov.). Hij hield zich schuil. Een prijs van honderd Zeeuwsche Boksdaalders werd beloofd aan wie hem overleverde «zullende des aanbrengers naam des verkiezende worden gesecreteerd". :) Of hij verraden werd, bleek mij niet, doch eerlang zat hij gevangen. Des Fontaines kreeg na scherp verhoor bevel, zich in civiel arrest te begeven, wat hij deed in vol ambtstenue met mantel en bef. Later werd hij bij Bosboom gezet in den Steen. En eindelijk werd ook apotheker Fret uit zijn apotheek op de Kleine markt gehaald en in Watervliet gebracht. Hem drukte de aanklacht, dat hij gepoogd had de bijltjes uit Middelburg naar Ylissingen te lokken . . . 2). Tjeenk werd wel in verhoor genomen 3), doch op vrije voeten gelaten. Dekte hem wellicht zijn secretariaat van 't Zeeuwsch Genootschap ? Blijkens de notulen woonde hij op 24 November 1778 de vergadering van Directeuren bij en zat op 1 December naast Te Water op de Algemeene Vergadering met den burgemeester en den raadpensionaris van Ylissingen en den Ambachtsheer van Westkappel en samen verdiepten ze zich in de nieuwe quaestie van den negotiepenning, zochten naar verbetering der scholen en der armenzorg en lachten over een geestig nastukje van Jona te... Water. Ja, op 23 Januari '79 vierden ze samen het derde eeuwfeest der Unie van Utrecht, waarbij te Water een gedenkrede hield, (die niet gedrukt mocht worden, omdat hij beloofd had, nooit iets over de Unie in 't licht te geven), en president Winkelman den wensch uitte, dat, wat inlandsche verdeeldheden , usurpatiën en infractiën ook teweeg

. *) O. Vlissingsch Archief cf. Jaarboeken 1779 . blz. 1029.

a) N°. 18 O. V. Archief.

3) Snijders a. w. verhaalt dat Tjeenk te Vlissingen voor 't verhoor moest komen , even als Sibrandus Colomba te Middelburg.

Sluiten