Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(63)

brengen, alle verdere verwijdering moge worden voorkomen! !)

Yan een commissie, door de vergadering aan Tjeenk opgedragen, staat geen woord genotuleerd.

Doch uit de classicale notulen blijkt/ dat hij beslist volhield met zijn pogen om de classis te spannen voor de oppositie-kar. Op advies van een //practicijn" vraagt hij 't recht, om, als zijn kerkeraad difficulteert, persoonlijk een schriftelijk gravamen in te dienen op een extraordinaire vergadering, en dit wordt hem toegestaan. Deze extra-classis wordt op 19 November te Middelburg gehouden, doch ze verklaart zich, wegens onvoldoende inlichting, alsnog buiten staat om in een zaak van zulk een groot belang te kunnen treden. Er schijnt krachtig gedebatteerd te zijn, doch de scriba meldt, dat de vergadering //in vrede is gescheiden". Tjeenk kwam op dit besluit niet terug.

De Amsterdamsche Satyricus, dien we citeerden, schrijft, dat men in Utrecht een der Ylissinger predikanten voor een Boanerges houdt, die dondert tegen Rome, en voegt er bij : //De man verdient gepromoveert te worden. Ik weet placcaten der Heeren van Zeeland, volgens welke Zijn Weleerw. een hooger rang verdient, zonder daarom jalouzie bij derden op te wekken. Zoo is ieder de smit van zijn eigen fortuin".

De predikant, die hier voor de galg aanbevolen wordt, is natuurlijk Herman de Smit. Doch nergens vond ik van zijn optreden in de troebelen dier tijden gemeld.

Tjeenk had blijkbaar den moed om in zijn huis inzamelingen te houden voor zijne gekerkerde collega's en vrienden.

Te vergeefs vroegen deze om een ordinair proces. Ze moesten in 't openbaar voor een crimineele vierschaar verschijnen. Te Ylissingen mocht zelfs de pleitmemorie niet in 't openbaar gelezen. Ze werd slechts binnenkamers ingezien.

') Zie de notulen van het Zeeuwsch Genootschap.

Sluiten