Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wl)

te bekomen. Dit werd verkregen en ook werden de banvonnissen herroepen.

Ds. Bosboom, en Verstrate waren in ballingschap gestorven. Maar de Oranjeboer en de anderen keerden terug. Te Westkappel werden eerst IJsbrand Burggraaf x) , straks ook Caland,

werd hij gebracht in den donkeren put, waar soms de op den dood gevangenen zaten. Nu riepen — volgens D. Janse's verhaal de Heeren . »De Korte nu kan je papier krijgen". Hij antwoordde: »Heeren, 't is hier zoo licht als boven". Op den ochtend van 13 Januari 1798 vond de cipiersknecht den mishandelde hangen aan een haak, met een koord van zijn hangmat geworgd, maar niemand zijner vrienden geloofde aan zelfmoord \ van sluipmoord beschuldigde 't Oranjevolk luide de Heeren en nog acht de familie het eene martelaarseere, dat hun brave vader rust op het galgeveld! Cf. Metnoriaal of Aanteekeningen , gehouden door den Kegent Johan de Raad Jz , van zaaken en gebeurtenissen , het tuchthuis der stad M. betreffende , in het stedelijk archief.

*) Baart meldt, dat Burggraaf op een wagen zat en 't aflezen der publicatie aanhoorde. Na de lezing verzocht hij, dat de Heeren zich voor de pui van 't stadhuis zouden plaatsen. Ze deden dit. Nu vroeg Burggraaf , of ditmaal deze publicatie uit vrijen wil was geschied. En toen de Heeren zulks bevestigend beantwoordden, sprak de mishandelde: »God beware U, zoo iets ooit weer te doen, gij zult er rekenschap van moeten geven in den dag des oordeels. Wat ik uitgestaan heb in al die jaren, is niet te zeggen". Zijn leed werd eenigszins vergoed door eene schadeloosstelling van £ 2500 (ƒ 15000). Straks ging hij rentenieren bij de Griffioen buiten de Seispoort te Middelburg, totdat hij in 't jaar 2 der Bataafsche vrijheid in gevangenschap geraakte. Zie Proces-Verbaal in 't O. VI. Archief en Rapporten van de commissie over de plundering te Middelburg en op het platteland van Walcheren in 1787. — [Dit onderzoek werd ingesteld in '96 R. A. i. Z]. Uit dit stuk blijkt ook, dat Burggraaf in '87 was teruggekeerd, eer nog zijn herroeping was afgekondigd, omdat hij op 3 Tuli op een afstand van Domburg toevende, hierover licht van boven kreeg\ en dat de man, op wiens wagen hij de smalstad binnenreed Jan Joosse heette. Of dit gegeven prof. Bussemaker kon brengen op 't spoor van zijn Janus Bis? Zoo niet, dan de volgende noot? Bij vonnis van 31 Augustus '96 werd Y. C. Burggraaff , geboortig van Makkum, wegens 't ontvangen zijner schadeloosstelling in '87 alsnog veroordeeld tot 10 jaren tuchthuisstraf om er met zijn handenarbeid den kost te winnen en na expiratie van dien [hij zou dan 84 jaar zijn!] tot 15 jaren bannissement buiten de provincie

Sluiten