Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gestaald is door een kracktigen wil. Helaas, dat zij zoo uiterst schaarsck zijn, en dat onder de problemen van den tijd juist de zoo wijd verspreide zwakheid van wil bekoort. Yeel talrijker zijn de denkers en onderzoekers, die, over kun tijd peinzend in de atmosfeer der studeerkamer, wel gevaar loopen buiten ket leven te blijven, maar daarentegen vaak de algemeene beginselen zien, sckerpe lijnen weten te trekken en tock ook niet altijd vreemd zijn aan de ontroering des gemoeds en aan innig medegevoel voor wat kun tijdgenooten beweegt. Deze allen willen wij kooren. Zelfs zullen wij een zekere mate van goedwillige belangstelling over kebben voor ken die kleinzielig maar eerlijk aan komen dragen met een of andere onbegrepen algemeenheid: vrijkeid, wetensekap, vooruitgang, mystiek, en heusck meenen dat in iets dergelijks een panacee is voor de kwalen der eeuw. Alleen ken willen wij smadelijk weren die zelfbekagelijk en ijdel van wat voor kun beteren kooge ernst is een vertooning maken en groot doen met de strikjes en kwikjes die in elke geestelijke uitdragerij te geef zijn.

Zoo breng dan ook ik opnieuw *) eenige „indrukken,, denkbeelden, vragen" onder de aandackt over de „geestelijke machten" onzer dagen. Levendig besef ik de bezwaren die aan een dergelijk pogen in den weg staan; ik wil ze zelfs vermelden om daarbij te doen uitkomen op welke wijze ik mijn taak opvat.

Voor de kand ligt de bedenking dat het ongezond is, symptoom en zelfs oorzaak van ziekte, telkens de eigen kwalen na te sporen. Welnu ket is zeker, dat velen daarin een verkeerd, verfijnd genot smaken, en dat ket beschouwen van hun geestelijke toestanden ken van kloek handelen terughoudt, of teert aan het restje hunner krackt. Maar dit behoeft toch niet zoo te wezen. Zelfbespiegeling die verslapt is iets anders dan heilzame zelfkennis. Dat velen, bij verbroken geestelijk evenwickt, ziek niet bezinnen maar

1) „Opnieuw": immers ik deed iets dergelijks reeds tweemaal: in ZekerJieid en twijfel (1893) en in het artikel Geestelijke stroomingen in Eene halve eeuw (uitgegeven door het Nieuws van den Dag als gedenkboek bij' de troonsbestijging van Hare Majesteit de Koningin).

Sluiten