Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoo is dan de „questie-E li r li a r d" eene die veel wijder omvang heeft dan het oppervlakkig schijnt. Dat hijzelf zoo weinig voldoet, ligt vooral aan een kortzichtigheid die zich wreekt. Blijkens zijn Torwort toch laat hij geheel daar de „innerreligiöse Aufgabe welche die katho„lische Kirche dem modernen Unglauben gegenüber zu „erfüllen hat" en bepaalt zich tot haar „Stellung im abend„landischen Kulturleben". Ziet hij dan niet dat die „Stellung" grootendeels afhangt van kracht en vermogen om „innerreligiös" de ware kultuurelementeu op te nemen, te doordringen, te vernieuwen? Ehrhard is de apologeet die betoogt dat de kerk dit en dat doen kan; hij vergeet dat het eenige bewijs daarvan is dat zij het doet; en dit bewijs is innerlijk, dat van leven. Daarom blijven de meeste raadgevingen zoo onprofijtelijk. Laat nu in dezen het Katholicisme — gelijk trouwens ook het Protestantisme — zijn geloof uit zijn werken toonen. Het moet blijken of het Katholicisme, dat door Thomas van Aquinode grieksche philosophie heeft ingelijfd, Aristoteles heeft „gedoopt", dit ook vermag met de nieuwere beschaving. Zal zij weer een systeem weten op te bouwen, gelijk de Summa van den doctor Angelicus? Of zou de moderne beschaving daarvoor geen bouwstoffen leveren, zou het „er niet aan zitten"?1 Wij kunnen alleen zeggen dat ook die studiën waarin het katholieke denken het meest kennis neemt van de nieuwere wijsbegeerte, nog meer kritisch dan positief opbouwend zyn 2).

Er is een punt waarin Ehrhard, vooral bij zijn polemiek, toch het terrein betreedt dat hij zegt te zullen vermijden, het „innerreligiöse". Ik bedoel wanneer hij bij herhaling pleit voor het recht van verschillende opvattingen naast elkander in den boezem der kerk. Het treft ons dat hij het Katholicisme vrijer, verzoenlijker, onpartijdiger noemt dan het Protestantisme (p. 337, 361). Welnu

1) Keuller t.a.p. p. 259.

2) Ik denk aan de studiën van prof. J. V. de Groot O. P. over Herb. Spencer, Balfour, Newman, Brunetière, du Bois-Reymond, in de Katholiek.

Sluiten