Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

barmhartig on een getrouw Hoogepriester zou zijn in de dingen, die bij God te doen waren, om de zonden des volks te verzoenen. Want in hetgeen Hij Zelf, verzocht zijnde, geleden heeft, kan Hij dengenen, die verzocht worden, te hulp komen."

23ste Vr. Wat heeft uw Heere voor w gedaan ?

Antw. Hij is in het Woord Zijns Vaders geble ven ; Hij heeft zonder zonde den wille Gods gedaan. (Hebr. 4 : 15.)

24ste vr_ Waarom heet Hij „Jesus" dat is Zaligmaker ?

Antw. Omdat Hij Zijn volk zalig maakt van hunne zonden.

251te Vr. Is er dan anders geen Zaligmaker?

Antw. Neen. Hand. 4: 12: „En de zaligheid is in geeuen anderen : want er is ook onder den hemel geen andere Naam, die onder de menschen gegeven is, door welken wij moeten zalig worden."

2gste vr> Waarom noemt gij uwen Heere „Christus", dat is Gezalfde ?

Antw. Dewijl Hij met den Heiligen Geest gezalfd en van den Vader verordineerd is tot onzen eenigen Meester en Profeet, tot onzen eenigen Hoogepriester en tot onzen eeuwigen Koning.

27ste yr jpat is G0de aangebracht geworden door Jesus Christus ?

1. Gode is voldoening gebracht door Christus' geloof.

Sluiten