Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En deze belofte wordt door Paulus ook herhaald, wanneer hij zegt: „De drinkbeker der dankzegging, dien wij dankzeggende zegenen, is die niet eene gemeenschap des bloeds van Christus ? Het brood, dat wij breken, is dat niet eene gemeenschap des licliaams van Christus? Want één brood is het, zoo zijn wij velen één lichaam, dewijl wij allen ééns broods deelachtig zijn". 1 Cor. 10 : 16 en 17.

52ste Vr. Wordt het brood veranderd in het lichaam van Christus, en de wijn in Zijn bloed?

Antw. Neen, evenmin als het water in den Doop wordt veranderd in het bloed van Christus.

53ste Yr_ ffoe moet gij uzelven beproeven, eer gij tot het Avondmaal des Heeren komt ?

Antw. Ten eerste moet ik onderzoeken, of ik mijzelven vanwege mijne zonden mishage, en mij daarom voor God verootmoedige. Ten tweede, of ik geloof en vertrouw, dat mij al mijne zonden om Christus' wil vergeven zijn. Ten derde, of ik ook een ernstig voornemen heb, om voortaan in alle goede werken te wandelen.

54ste Vr. Zal men ook die ten Avondmaal laten gaan, die ongoddelijke leer drijven, of een ergelijk leven leiden ?

Antw. Neen, want alzoo wordt Gods Verbond ontheiligd en Zijn toorn over de gansche Gemeente aangestoken .

Sluiten