Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„orthodoxe" en in Leiden een „moderne" faculteit gesticht, krachtens de natuur en de practijk doende, wat de „leer" en theorie juist andersom gebood. Wil derhalve aan den inhserenten levenseisch van alle wetenschap worden voldaan, dan moeten alle leden van haar instituut, althans de toongevende, en except de meer technische, aan één stel leidende levensbeginselen hun inspiratie ontleenen. Anders kwijnt de wetenschap. En het is dan ook in zekeren zin een geluk geweest, dat onze Rijks-Universiteiten in de practijk aan dien eisch over 't algemeen hebben voldaan, al is daardoor de geestelijke ontwikkeling van ons volk jammerlijk eenzijdig geworden. De thans allerwegen geschonken bijval aan, ja, het roepen om aanvulling door „geloovige" katheders, toont in dit opzicht, hoe echt wetenschappelijke mannen nog aan onze Rijks-Universiteiten zetelen.

Daarbij komt nog een punt. Het is dit, dat de keuze van — of eigenlijk is dat woord zoo innig onjuist, dat het gegrepen worden door — het leidend stel beginselen ook een totaal verschil van methode teweegbrengt. Het geloof in de zelfstandigheid van den geest en van de menschelijke ziel zal voor de psychiatrie gansch andere methode voorschrijven, dan wanneer men de ziel beschouwt als een parallel-verschijnsel der stof. Q. N. weet beter dan iemand, hoe giftige twist er heersclit over de methode der geestelijke wetenschappen, een vraag die volkomen afhangt van Uw grondbeginsel in zake de verhouding van stof en geest. Het Calvinisme en het Neo-Kantianisme brengen principieel verschil te weeg voor de methode der theologie. Het evolutie-dogma beheerscht gansch de wijze van werken in de exacte wetenschappen ; loochent Ge dat, dan zal Uwe methode in vele opzichten anders moeten zijn. Of worden niet schier alle

Sluiten