Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die op de basis van éénzelfde stel leidende levensbeginselen opspruiten. En naast dat alles als tweede moet hij aan de Universiteit de benoodigde technische en hulp-wetenschappelijke kennis kunnen opdoen, die hein zal in staat stellen in het leven waarlijk Avat te zijn en te doen.

En nu stelle men zich de zaak voor, zooals Q. N. haar tracht te doen voorkomen. Daar is nu een Universiteit, waar een Katholiek, een Jood, een Calvinist, een liberaal, 't zij idealist dan of positivist, gemoedelijk in ééne faculteit te saam zitten. Allen zijn „onbevooroordeelde waarheidsvorschers". Nu komt een student, een gewoon student, zeg„innuce" een katholiek, aan die Universiteit studeeren. Zijn hart en verstand is in dien eigenaardigen tot zelfbewustzijn ontwakenden toestand waarin dat op ongeveer 18-jarigen leeftijd verkeert. Daar zou nu moeten plaats hebben een harmonische ontwikkeling van dat hart en gemoed in wetenschappelijken en karaktervormenden zin. Nu vraag ik Q. N. op zijn eerewoord: meent hij nu inderdaad, dat zulk een student als man van karakter gevormd uit zulk een geestelijken chaos zal terugkeeren ? Als hij Ferri's grondstellingen van het Strafrecht hoort verkondigen naast de rechtsphilosophie van Thomas Aquinas en liet Staatsrecht van Groen van Prinsterer? Laat ons toch nuchteren zijn. Verwarring en geestelijke disharmonie — dat is

het eenigst gevolg.

Maar gij hebt het beeld ook zoo sterk gekleurd! roept Q. N. mij toe, zoo komt het nooit voor! Zeker dat heb ik ook, dat deed ik opzettelijk om de portée van Uw grondstelling te doen zien, als zou alle Hooger Onderwijs alleen dienen om „methode" te leeren, en daarom met geen „begmselsen" iets hebben uit te staan. Aan onze Rijks-Universiteiten is de toestand niet zóó schril. Grif toegegeven. Maar des te

Sluiten