Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

erger voor al wat Katholiek en Calvinist is uit overtuiging. Onze Rijks-Universiteiten vormen ondanks hun leer wèl, althans tamelijk wèl, eenheden, maar op het stel beginselen van het „ongeloof." ') Wie dus ongeloovig daarhenen trekt, vindt er een — hoewel slechts tot op zekere hoogte — harmonische opleiding. Maar wie als Calvinist of Katholiek er komt, die gaat er vandaan met dat eigenaardig verlammend dualisme in zijn ziel van een stel „beseffen" van qualiteit A en een stel wetenschappelijke formules en gegevens van qualiteit B. Rome bezie eens haar niet-geestelijke gestudeerde lieden. Zoo doe het geloovig protestantisme. Er branden mij namen op de tong. Wat macht was liet, die zooveel protestantsche Christenen hybridisch deed slingeren tusschen de belijdenis der vaderen en de wetenschap der ongodisterij? Is het niet de invloed van ons publiek Hooger Onderwijs, die die geestelijke paralyse over ons komen deed? Is het dan geen kreet om recht, die opgaat vóór het aanhangig ontwerp, om het recht geestelijk ons zelf te mogen zijn, ook in de wetenschap ?

Hooger Onderwijs enkel om methode te leeren. Alsof niet alle methode op hare beurt ook weer ten nauwste samenhangt met het stel beleden levensbeginselen. Het evolutie-dogma maakt dat geheel anders geexperimenteerd wordt, dan het geval zou zijn, als de experimentator Calvinist was. Er wordt slechts gezocht in één richting. En denk dan nog eens even aan de in onzen tijd zoo in trek zijnde sociale wetenschappen! Is er sinds jaren op het terrein der Rechtswetenschap bitterder strijd gevoerd dan over de vraag naar haar methode ? Prijzen niet eenerzijds een breede schare van invloedrijke

1) Laten de „moderne" heeren zich nu niet stooten aan dat woord. Ili spreek van het standpunt der Heilige Schrift, niet „algemeen religieus (?)."

Sluiten