Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

grondslag, maar zoodanige instelling is geen Universiteit. „Sectarisch" is ze niet, daarin vergist zich Q. N., maar een Universiteit is het evenmin. En wat de studenten betreft, met hun 18de jaar is hun eigenlijke opvoeding voltooid, ze gaan nu de maatschappij in, en moeten zich zelf redden. Wel is het onzin te beweren dat ze een overtuiging uitzoeken als een stel kleeren, maar daar waar eerlijke mannen elkaar bekampen, is de meeste kans op het vinden der waarheid, ook voor de studenten. — Aldus „de Nederlander".

Na wat ik boven tegen het hoofdbetoog van Q. N. aanvoerde, kan ik hier kort zijn. Voor wie onder „vrijheid van onderwijs" verstaat zijn kinderen te doen opleiden naar de eigen beginselen, voldoet mijns inziens de bestaande regeling aan den eisch niet. Ook niet, zooals de Nederlander meent, in principe. Het gaat hier niet om krachtige en voor baanbreker aangewezen jongelieden. Die komen wel waar ze zijn moeten bij elk onderwijs. Maar boven wees ik er reeds op, hoe het regel is, dat de kinderen hun geestelijken aanleg ontleenen aan hun geestelijk milieu. Althans, met dat milieu den aanleg gemeen hebben. Bij dien grondtoon waarin de geest is gestemd, past een wetenschappelijk stelsel, dat op dienzelfden grondslag is gebaseerd. Dat kunnen ze aan instellingen als door de Nederlander bedoeld, nooit vinden. Trouwens het ware nog iets, als aan elke Universiteit dubbele of driedubbele stellen hoogleeraren waren, maar dat is het juist. In een zelfde faculteit wordt voor Strafrecht wit geheeten wat voor Staatsrecht zwart wordt genoemd. En de hoogleeraren moeten elkander aanvullen! Bovendien wordt zóó geen „wetenschap" bevorderd, eer het tegendeel. Onze Universiteiten hebben zich dan ook ontwikkeld naar de levenswet der wetenschap, niet naar het mijns inziens onzinnig

Sluiten