Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Inderdaad is het moeielijk te zeggen, waarover men zich meer moet verbazen, over de kortzichtigheid of over de naïviteit dezer argumentatie. Alle wetenschappelijk onderwijs toch bestaat uit tweeërlei, als we zoo mogen zeggen, uit een formeel en materieel gedeelte. Dit formeel gedeelte wordt gevormd door de techniek, door de kennis der wetenschappelijke hulpmiddelen, door de kennis der voorbehoedmiddelen tegen vergissingen, kortom door het onderricht en al die uiterlijke elementen, die ook wij op de grootste waarde stellen, maar die ten slotte slechts bijzaak zijn.

Immer boven alles is hoofdzaak van alle onderwijs de materie der onderwezen wetenschap, de inhoud der wetenschap zelf. Hoe men met het microscoop moet omgaan, welk soort van potjes en pannetjes en glaasjes men het best doet bij chemische proeven te gebruiken, hoe men het bepaald geval moet brengen onder de positieve wet, welke boeken men moet nakijken om geen wettelijke bepalingen op zeker onderwerp betrekking hebbend, over het hoofd te zien, hoe men oude handschriften ontcijfert — ziedaar zaken, die aan elke Universiteit behooren te worden onderwezen, en welke elk wetenschappelijk man moet kennen, om zijn taak te kunnen verrichten. Maar nu zal de Nieuwe Courant toch bij eenig nadenken niet willen volhouden, dat dit nu eigenlijk het echte Hooger Onderwijs is, en dat buiten en behalve dit, er maar een paar hoogleeraren zijn, die hun leerlingen een „wereldbeschouwing inscherpen of opdringen". Proeft de Nieuwe Courant uit haar woordenkeus alleen niet reeds haar parti-pris?

Het overgroot deel van het Universitair onderwijs bestaat wel ter dege in de uiteenzetting van de materieele wetenschap, d. w. z. van stellingen, die bedoelen iets als waarheid

Sluiten