Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wijsgeerige axiomata zelve, waarop (lie conclusien noodwendig zijn opgebouwd, zullen blijken vast te staan.

Onze „ervaring'' is dan ook een gansch andere dan die van de Nieuwe Courant. Op elk wetenschappelijk college wordt en moet worden, voor zoover het verder gaat dan de techniek van het vak, bewust of onbewust, uitgegaan van grondstellingen, die in zekeren zin de uitkomsten van het wetenschappelijk onderzoek beheerschen. Die grondstellingen worden, bewust of onbewust, den studenten nu wel niet „ingescherpt" op „opgedrongen", maar uiteraard dan toch zoo aannemelijk mogelijk gemaakt. Daarin schuilt trouwens de kracht, daarin de bekoring van het professorale onderwijs. Dat is onze ervaring. En omdat dit onze ervaring is, en omdat wij onze studeerende zonen op een leeftijd, dat zij niet over de waarde dier grondstellingen kunnen oordeelen, niet wenschen bloot te stellen aan de invloeden der grondstellingen, die wij verwerpelijk achten (negatief), maar hen wenschen te zien opgeleid in de principes, die wij voor hen 't beste oordeelen (positief), daarom wenschen wij Bijzonder Hooger Onderwijs.

Thans één korte opmerking aan de Nieuwe Rotterdammer. Haar hoofdopmerkingen voor zoover die althans de Bijzondere Universiteiten betreffen, vonden hun beantwoording reeds in wat voorafgaat.

Het argument des ministers in zake de gedwongene dubbele examens voor de studenten van Bijzondere Universiteiten onder de huidige wettelijke regeling meent de Rotterdammer doodelijk te kunnen treffen door een beroep op de feiten. Die klacht van den minister, zoo meent het blad, stemt met de feiten niet.

„Het is immers een welbekend feit, dat door tientallen

Sluiten