Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het Sociale Weekblad hebben de „officieele wetenschap" thans in beginsel voor goed uitgeluid.

De oud-hoogleeraar in de wiskunde te Leiden Dr. P. van Geer heeft zich in zijn otium cum dignitate ook nog laten opschrikken, en onder den titel „Ons Hooger Onderwijs" een bijdrage in de wereld gezonden ter beoordeeling van het aanhangig wetsontwerp. Het is het woord van een man van den echt oud-liberalen stempel. Technisch zeer knap, door een lange ervaring in plichtmatige beroepswaarneming zeer zaakkundig, maar met een bekrompenkeid van opvatting, die onder geen formules te brengen valt, in alles een partij-truc ziende en niets dan dat — ziedaar des hooggeleerden schrijvers portret. Tal van practische opmerkingen geeft hij ten beste, waarvan zonder twijfel te zijner tijd door den wetgever zal worden partij getrokken. Interessante kijkjes verleent de schrijver in het wetenschappelijk interieur onzer Rijks-Universiteiten. De brochure leest dan ook prettig af. Alleen heeft ZHG-el. een soort manie om evenals in vroegere geschriften, te pas en te onpas Richard Wagner er bij te halen, en ontsnapt U zoo af en toe een „senectus natura loquacior!" Doch dat alles doet aan de waarde van het overigens zaakrijk betoog niets af. Wat echter te denken van de wijs, waarop de schrijver het verleenen van effectus civilis aan de Bijzondere Universiteit beoordeelt ? „Het is eigenlijk om de theologische faculteit der Vrije Universiteit te doen, die niet eens een richting, maar een kerkgenootschap vertegenwoordigt", (blz. 26, 27, 50, 51) daarop komt het betoog neer. Een schitterend betoog! een faculteit, die aan dien effectus civilis niets heeft, die zelfs al wou de Staat haar subsidie geven, daarvoor feestelijk zou bedanken uit principe — ja waarlijk, die heeft

Sluiten