Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der studeerende jongelingschap en zelfs in liet belang van ons Nederlandsche Yolk was, alzoo te handelen, klonk het antwoord op die vraag, met uitzondering van het Sociaal Weekblad, beslist ontkennend. Beide die vragen werden in de voorgaande bladzijden uitvoerig besproken. Thans rest naar het mij wil voorkomen, ten slotte nog een derde vraag: Zou het ook plicht van den Wetgever kunnen zijn, het aanhangig ontwerp te verheffen tot wet ? Of met andere woorden : zijn er in ons rechtsleven ook teekenen aanwezig, die ei op duiden, dat sociaal een toestand van rijpheid is ingetreden, die volkomen souvereiniteit in eigen kring ook voor de wetenschap eisch doet zijn van reclit '■

Zal op die vraag het antwoord bevestigend luiden, dan moeten drie voorwaarden zijn vervuld. Vooreerst moet de overtuiging een welgefundeerde zijn, dat de ingeschapen levenswet der wetenschap meebrengt, dat zij alleen daai waarachtig kan tieren, waar het geheel harer priesterschaar van één leidend stel grondgedachten uitgaat en daarover grosso modo eenstemmig denkt. Dan moet in de tweede plaats de eisch van een inrichting voor Hooger Onderwijs als instelling van Onderwijs beslist behoefte hebben aan den effectus civilis. En eindelijk moet het particulier initiatief in dezen zoodanig krachtsbetoon hebben ontwikkeld, dat de erkentenis algemeen is, dat waarlijk en waarachtig geen bekrompen partijbelang of redeWe bentgeest, maar welgefundeerde levensovertuiging en diepgevoelde levensdrang en wetensbegeerte aan het woord is.

In den breede ontwikkelde ik wat het eerste punt betieft boven den leidenden gedachtengang nog eens, die ons, Nederlandsche Calvinisten, in die conclusie eenstemmig doet zijn. Behoudens in de kringen der halve en kwart geleerdheid mag

Sluiten