Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„yolk en zijn tijd, wanneer men meent, dat men hier met „een handig opgezet stukje van een paar slimme raddraaiers „te doen heeft." ') En dan concludeert hij: „Onze Universiteiten zijn Staatsinstellingen, op kosten van het geheele volk „onderhouden en het spreekt wel van zelf, dat zich zulk „een toestand niet kan handhaven, tenzij men van de leer „uitgaat, dat het eene gedeelte van het volk bestemd is met „zijn denkwijze omtrent wetenschap, godsdienst en zedelijkheid aan het andere de wet voor te schrijven." 2)

Zoo is het. Alleen enghartig zich opsluiten in het eigen gedachtenkringetje kan er toe brengen, het principieele van het bedrijf hier te miskennen en een bevooroordeeld pleiten voor staatkundige en kerkelijke bedoelingen te zien in wat bedoelt wetenschappelijke actie te zijn van top tot teen. De vraag die zoo onder sub drie werd gesteld, of de aanhangige kwestie enkel een theoretische is, dan wel, of ze door de sociale rijpheid van een deel vau ons volk een actueele is, moet zonder aarzelen in den laatsten zin worden beslist.

Het staat eenvoudig zóó.

Er bestaat een goed deel van ons volk, dat de Calvinistische beginselen is toegedaan. Dat volksdeel acht het een eisch van zijn levensbeginsel, dat het, ter opleiding zijner geestelijke leidslieden en tot opbouwing eener eigene wetenschap op zijne gemeenschappelijke overtuiging, beschikke over een eigen Universiteit. Het is van oordeel, dat in deze behoefte niet kan worden voorzien door de benoeming van enkele zijner mannen aan de bestaande publieke Universiteit noch door bijzondere Katheders op te richten naast de bestaande Universiteiten en deze te bezetten met mannen van

1) Ibidem pag\ 26. 2) Ibidem pag. 26.

Sluiten