Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dSn f°r t« Woord haars Gods! Dat Woord is h,t, dat ons de ware kennis Gods brengt en dat ons bekend maakt

de" Heere God^ ^7 H IT^Door dat Woord maakt e eere God aan de Kerk bekend wat Hij zelf voor haar en

in Christus hV°°r harei' WW'e ,ed6n ^ Gn WGlke heilg°ed^n

Woord heeft H" fc ** eeuwi^heid- Ja> d°°r ^t

Woord heeft H, haar ook tot Zich vergaderd. En dat Woord is

haar voorts op haar reize door deze wereld medegegeven, opdat

n V11)lde Diet alleen wat zij zelf in Christus heeft ontvangen maar ook wat het recht haars Gods is, waarnaar zij behoort te handden om haar Heere reeds in dit leven te diene^, en om

g te Wafe]en' In het het is haar gegeven tot een licht

op haar pad, om rondom het duister voor haar te klaren. Maar zij mag dezen schat des Woords niet voor zich zelve alleen houden, .ij mag aan de wereld, m zonde en duisternis rondom haar verzonken, deze kaarse des Goddelijken Woords, die haar voor dit even werd toebetrouwd, niet in traagheid en liefdeloosheid ont-

dTt llu 0m rrrn .T°°r Zich zelve alleen te genieten. Zij heeft dat licht, — gehjk z ij er zich in mag verkwikken en er zich in

alles door moet laten leiden, ook naar b u i t e n in de wereld te

doen uitstralen naar alle zijden, opdat God, haar God, verheerlijkt,

gekend en gediend worde van alle schepselen, en opdat alle volkeren

o . opdat er uit alle volkeren, tot haar vergaderd worden!

Want dit is iets dat vaststaat, dat n. 1. de Kerke Gods op ver-

won t^ jtïTa 1S, ^ middelares> waardoor God Zijn kostelijk

i , dat licht des hemels, heeft verkiezen te geven aan de wereld

aan den mensch. Want niemand van ons, die leden ons roemen' uit genade van de Kerk, heeft dat Woord zelf als uit den hemel ont-

ZgKerl T 7 u'^'T Wij' leden' Het °ntvan-en uit de hand dei Kerk door de Kerk heen. En zóó komt het tot een iegelijk

die het ontvangt. Wel is het waar, dat ook menig privaat geloovio-e

en menige corporatie, gedrongen door schuldig verzuim der Kerk

die haar roeping menigmaal al te weinig gevoelde, - zich beijverde

om het Woord Gods te verspreiden en aan anderen te onderwijzen

zonder daarvoor m verband met de Kerk te staan, of verband

me e Kerk te zoeken. Doch van wie hadden zulken het Woord

ontvangen. Komt men hier ten slotte niet in den schoot der Kerk

teiecht. Ja, zelfs ook wat zoowel corporaties als bizondere personen

Sluiten