Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alzoo vloeien die dikwijls gewraakte woorden voort voor haar, die bij den Heere óók boven alles gaat, want Hij had wegens haar ook voorgenomen het bloed Zijns lieven Zoons niét te sparen!

Nogmaals doen wij de vraag met aandrang : wat is, of wie is toch die Bruid van Jezus, die kostelijk is in haar 's Heeren oogen ? Wat of welk is toch dat boven alles gaande Huis Gods des Allerhoogste, tot welks poorten er zullen ingaan uit alle volken ?

Gij zegt: dat zijn de geloovigen ! De ware discipelen van Jezus, d i e zijn de Bruid van Jezus, de Geliefde des Heeren. en het licht der wereld ! — Het is zeer waar. Maar dan moogt gij ook niet énkele van die geloovigen, en van die discipelen, die u somtijds schijnen, — hoe tegenstrijdig het ook zij, — minder aangenaam te zijn, daarvan uitzonderen! Zij behooren er met u toe. Let er wel op, dat gij om de Bruid, om de Kerk des Heeren te hebben, allen moet hebben die er toe behooren. Zij vormen met elkander die Kerk, die het Huis, die de Bruid des Heeren is. Zij zijn met elkander dat ééne volk des Heeren, die ééne Kerk, dat ééne en ondeelbare Lichaam des Heeren, die ééne familie of huisgezin des Heeren, op de aarde te vinden zoowel als in den hemel.

En kan in een familie er één gemist worden ? Immers neen, want dan ontbreekt er iemand die een lid, die een deel van de familie is. Zoo een familie is dan onvolledig, want er is iemand weg die er toe behoort, en de familie in zijn geheel, ziet ge dan niet, — maar alleen een deel, zij het misschien een groot deel van de familie .— Eveneens is het met een lichaam: alle deelen, alle leden zijn noodig. Is er één weg, zoo lijdt daardoor het geheele lichaam. Ook in een volk kan geen deel, kan geen stam gemist worden, want dan is het volk in zijn geheel en als zoodanig geschonden. Zoo ook in een huis. Alle steenen met elkander vormen het ééne schoone gebouw, en elke steen vervult zijn eigen noodige plaats, zoodat, neemt ge er een weg, zoo ontbreekt er iets, dat er in behoort.

En om van de beelden tot de zaak te komen: de Kerk is de Bruid van Jezus. Niet enkele geloovigen zijn dat, maar alle geloovigen met elkander zijn de Bruid, zijn de Kerk van Jezus. En het Huis Gods bevat alle steenen, waaruit het is samengevoegd. Het lichaam des Heeren omvat alle zijne leden. De Kerk of anders gezegd: de Gemeente, is de vergadering, de vereeniging,

Sluiten