Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SLOTWOORD.

Wij hadden in dit eerste geschrift over de Ineensmelting en Eenheid der Kerk op ons genomen, aan te toonen hoe natuurlijk de eiseh tot Ineensmelting is. Daartoe hebben wij gewezen eerst op de waardij en heerlijkheid, daarna op het wezen, en vervolgens op de ongeschondenheid van de Kerk, en tenslotte hebben wij nog een vluchtigen blik geworpen op de roeping van het herdersambt in de Kerk. In het licht van dit alles is ons gebleken hoe natuurlijk, hoe vanzelf-sprekend en hoe onafwijsbaar de eisch tot Ineensmelting is, en in het algemeen de roepstem tot eenheid. Want in onze beschouwingen gevoelden wij, hoe de zaak der Ineensmelting een zaak van beginsel is, een zaak die niet aan onze lust en willekeur hangt, maar die voor ons, voor ons bewustzijn beslist ligt in de beginselen, die de zuivere leer en kennis van Kerk en ambt in hun wezen beheerschen.

Omdat dit zoo is, daarom meenden wij te moeten zeggen, of te moeten stellen, dat die Ineensmelting een natuurlijke of vanzelfsprekende zaak is. Natuurlijk of vanzelf-sprekend, en alzoo niet iets vreemds, waarover wij verbaasd moeten opzien dat er stemmen voor opgaan, maar een zaak waarvoor ons hart klopt, omdat het klopt, voor de zaak van de Kerk des Heeren zelf. Ik zeg, omdat het klopt voor de Kerk niet zoozeer van ons, maar voor de zaak van de Kerk des Heeren. En de zaak van de Kerk des Heeren is in den innigsten zin van het woord de zaak van den Heere zelf op deze wereld!

Laten wij ten besluite van dit eerste pleit voor de Ineensmelting en Eenheid der Kerk, nog even in korte trekken de natuurlijkheid der zaak voor oogen mogen stellen.

Daar het in dit gewichtige belang gaat om de Kerk, n.1. om waarlijk de Kerk onzes Gods die Hij op aarde heeft, meer te bereiken of te verkrijgen, daarom zijn wij begonnen met op de heerlijkheid en waard ij dier Kerk voor ons, te wijzen. Ons bleek dat wij haar boven alles op deze aarde hebben te stellen, omdat zij het Lichaam en het Huis des Heeren is en ook omdat de Heere ons door haar Zijn Woord geeft, ons door haar met den

Sluiten