Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een dubieuze reputatie. Van huur van diensten, werk en nijverheid wil men niet meer weten. Een wettelijke regeling van liet arbeidscontract mag welhaast tegemoet gezien. Dat daarbij plotseling nederleggen van het werk niet onder alle omstandigheden als ongeoorloofde contractbreuk moet worden aangemerkt, is door velen betoogd en de wetgever zal ook in , deze vraag partij hebben te kiezen. Ziekte-, ouderdoms-, invaliditeitsverzekering, zoo wordt betoogd, die thans langs den weg van administratief recht worden geregeld, behooren tot het wezen der betreffende verbintenis.

De regeling van liet pachtcontract voldoet naar veler meening niet aan de uit sociaal oogpunt te stellen eischen. Om meerdere bepalingen van dwingend recht ten behoeve van den pachter wordt door hen dringend gevraagd 1).

Het vereenigingsrecht, zooals ons privaatrecht dat kent, biedt onvoldoende ruimte aan voor de talrijke persoons-verbanden, bedrijfsondernemingen en andere 2), die staan tusschen het individu eenerzijds en de publiekrechtelijke gemeenschapsvormen anderzijds, en die den krachtigsten steun voor de structuur onzer maatschappij vormen. Uit sociaal zoowel als uit verkeersoogpunt acht men dan ook op het terrein van het handelsrecht herziening dri ngend vereischt. De vennootschappen werden nog onlangs door Prof. Molengraaff aan de eischen van het moderne verkeer getoetst. Het vraagstuk der trusts behoort mede onder deze rubriek.

Niet alleen inhoud en omvang van de door de wet omschreven bevoegdheden, ook de manier, waarop zij bij betwisting door den gedingvoerende tot bewijs worden gebracht,

1) Cf'. Mr. J. P. Moltzer, Landbouw en Kapitaalbelegginjr, bldz. 85.

2) Zie de uitwerking voor de herziening van het vereenigingrechtbij Molengraaff, Beschouwingen over deherziening van het vereenigingsrecht blz. 12 v.v.

Sluiten