Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vooral leert ons eigen nietig bestaan te vergeten voor de zaak die het geldt. Niet het minst voor het rechtsleven van ons volk zijn door de mannen dezer Universiteit schoone werken gewrocht, en juist op dat gebied was de werkzaamheid, die van hier uitging, ongemeen gezegend. Dat geeft naast bezieling zooschoone hope, dat ons pogen, mits we alle krachten inspannen, ook verder zal worden gezegend, en dat van hier eenige heul zal worden geschaft ook voor het rechtsleven van onzen tijd. Ze kan alleen komen uit onze beginselen, daarvan houd ik mij tot in eiken vezel mijner weefselen en tot in elk symptoom mijner ziel overtuigd. Maar even vast geloof ik, dat ze ook zal komen, als het den Heere onzen God genadiglijk moge behagen verder den arbeid hier met Zijn zegen te blijven kronen. En zou Hij dat niet doen, zoolang wij hier niet voor eigen eere of voor stoffelijk voordeel arbeiden, maar voor de eere van Zijn Naam? Zoo laat ons dan werken zoolang het dag is en moge het ons gelukken ook voor het rechtsleven van onzen tijd mede de banen te vinden die voor dat leven zijn verordineerd, tot zegen voor ons volk en vaderland, tot bloei onzer Universiteit en boven alles tot glorie van God, onzen God, Die groot is!

Mijne Heeren Directeuren en Curatoren. Aan de vereenigde activiteit Uwer Colleges dank ik mijne benoeming. Ik stel mij den gedachtengang, die U tot die benoeming leidde, zoo ongeveer in dezer voege voor, dat gij hadt waargenomen, hoe het mij, slechts met slinger en steen gewapend, zoo af en toe gelukt was op een aangevallen punt verweer te bieden voor der vrienden veste, en dat ge nu Uw arsenaal hebt geopend,

Sluiten