Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En zoo verklaar ik dan mijn ambt als hoogleeraar in de Faculteit der rechtsgeleerdheid aan onze Universiteit te aanvaarden, en bid ik mij van den Heere onzen God wijsheid en kracht, opdat door mijne werkzaamheid aan deze plaats althans iets moge worden bijgedragen tot de vervulling van dien alouden wensch, die aan uw aller liefste verlangen vorm verleent, die ook de innigste roerselen van mijn hart in deze

ure vertolkt:

Vivat, crescat, floreat Academia libera nostra!

Ik heb gezegd !.

Sluiten