Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze vorderingen moeten aan verschillende oorzaken toegeschreven worden, waarvan we oen zevental willen opsommen.

In de eerste plaats dient genoemd te worden de ijver en de bezieling der propagandisten, die over II. P. B. en haai niet geheel onverdachte mysteriën niet te veel zeggen, doch met kracht en klem de gedachten van het s y s t e e m betoogen. Waar het nu in onze dagen zoo'n wonder ding is iemand een eerlijke overtuiging met vuur te hooren bepleiten, wekt het geen verwondering, dat velen geneigd zijn naar dezulken te luisteren.

Voeg daarbij, als tweede oorzaak voor den bloei der moderne x) theosophie, dat de groote meerderheid van onze medemenschen schipbreuk geleden heeft op de levenszee, en het stuur kwijt is. Nu zwalken ze daarheen op de woelige baren, en straks zullen ze vergaan, als er geen redding komt. Ze zullen, geestelijk zonder leiding als ze zijn, of ongevoeligsceptisch worden en aan elke mogelijkheid van kennis der waarheid gaan vertwijfelen, of ze zullen al het geestelijke laten voor wat het is en alleen een stoffelijk leven gaan leiden, uit de aarde aardsch, nauwelijks meer dan een plantenleven. — Met het Christendom, dat een tijdlang de reddingsplank scheen te zullen zijn, hebben ze afgerekend. Dat was maar bedrog, en helaas al evenmin waarheid als al het andere, wat zich daarvoor uitgeeft Is liet wonder, dat

in zoo'n tijd van geestelijke anarchie een geheel aaneengesloten

systeem, 't welk niet alleen zegt de waarheid te bezitten, doch ook beweert te kunnen bewijzen dat dit zoo is, gehoor vindt bij zulke armen? Ze haddon reeds aan alles vertwijfeld, maar déze stem geeft rust. Hier spreekt eene verzekerdheid, die hope wekt, dat nu eindelijk de vaste leiding gevonden is, welke de redding zal brengen.

Dat toch schijnt ons, ten derde, te verklaren, waarom de

i) Later meer over deze bijvoeging.

Sluiten