Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verstandelijk vermogen dan de prachtige grootheid der ware vertolking" 1). De bedoeling van zijn boek is dan ook: voor degenen, die nog hechten aan de oude formulieren der kerk, „een korte mededeeling" te geven „van de werkelijke beteekenis en den oorsprong van die zeer merkwaardige grondformules der kerk, welke de Geloofsbelijdenissen genoemd worden, opdat bij het aanhooren of het mede uitspreken dier woorden, de in hunnen geest gebruikte denkbeelden die hoogere en edele gedachten mogen zijn, die er oorspronkelijk in werden uitgedrukt, inplaats van het misleidend materialisme der moderne misvatting" 2). Reeds van de vroegste tijden af heeft dit verkeerd-begrijpen plaats gevonden. „Ik beweer zelfs niet, dat de Kerkelijke Conciliën , die ze redigeerden en authoriseerden, ooit de volle en heerlijke beteekenis begrepen van de rollende volzinnen welke zij uitspraken; want veel van de ware beteekenis was reeds verloren gegaan, veel van het verstoffelijkend bederf was reeds ingeslopen lang voor die ongelukkige vergaderingen waren bijeengeroepen"3). En als Annie Besant de meening bestrijdt, dat de theosophie vijandig zou zijn aan het christendom, vraagt zij: „Hoe zou het mogelijk zijn, dat de grondslag van alle godsdiensten de vijand was van eenigen godsdienst?"4). Zij verklaart te spreken „als iemand, die het Christendom beschouwt als één van de groote godsdiensten der wereld, die gelooft, dat het in zich alles bevat wat noodzakelijk is voor den groei der menschelijke ziel, maar die tevens meent, dat het algemeen verspreide Christendom van tegenwoordig zeer veel verloren heeft van wat het oorspronkelijk Christendom bezat; als iemand, die gelooft dat het mogelijk is aan de kerk dat

') a. w. blz. 24, 25. a. w. blz. 1, 2.

3) a. w. blz. 2.

4) Voordr. blz. 48.

Sluiten