Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

andore. Degenen die de esoterische leer ontvangen zijn ver vooruit op degenen, die alleen nog maar de exoterische leer mogen weten. maar ze belijden toch samen denzelfden godsdienst Er is geen principieel, alleen een gradueel verschil. Vordert de kenner der exoterische leer maar genoeg, dan komt hij vanzelf tot het kennen der esoterische leer en wordt .ingewijde".

Zoo ziet men het fijne, maar belangrijke verschil. Bij het Christendom gaat het niet om een meer of minder ziende zijn, doch om de tegenstelling: blind of ziende, onwedergeboren of wedergeboren. Houdt men dit verschil in het oog, dan zal men zien, dat de te noemen teksten wel van de tweede, niet van de eerste tegenstelling spreken.

Zoo Marcus 4tl: „En Hij zeide tot hen: „Het is u gegeven te verstaan de verborgenheid van het koninkrijk Gods; maar dengenen, die buiten zijn, geschieden al deze dingen door gelijkenissen.'" Daarvan zegt Annie Besant: „Wij vinden hier den toestand duidelijk verklaard. Tot de menigte sprak Jezus slechts in gelijkenissen, in allegorieën, in verhalen in den vorm van een fabel, welke hun zedelijke leering gaf; maar zijnen discipelen gaf hij de uitlegging der gelijkenissen, verklaarde hij de verborgenheid van het koninkrijk Gods" !).

Soortgelijke tekst is de mede geciteerde Matth. 76: „Geeft het heilige den honden niet, noch werpt uwe paarlen voor do zwijnen, opdat zij niet te eenigor tijd dezelve met hunne voeten vertreden, en zich omkeerende u verscheuren." Dat is „een bevel, niet het innerlijke te geven aan hen, die buiten de groep der uitverkorenen stonden" 2). In Es. Chr. zegt ze ervan: „a precept, whicli is of general application

•) Voordr. blz. 54. '') Voordr. blz. 55.

Sluiten