Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

brengen door het absoluut karakter ervan te loochenen*).

Religie is gemeenschap met God. Maar wat verstaat ge onder „God ? Dat is de beslissende vraag. En hier reeds gaan Christendom en Theosophie vaneen. Het eerste is theïstisch, de tweede pantheïstisch.

De theosophen geven zich geen moeite om dit laatste te ontkennen. Zoo schrijft Samuel van West in „Theosophia" (Jaargang 12, Nummer 8, Dec. 1903), een artikel „Woorden van Jezus", waarin hij de bekende AOriA IH20Ï behandelt. Daarin komen de volgende woorden voor: „Ziet, wat Jezus leerde, dat leerden ook Zijne groote voorgangers. — —Leest de Bhagawad Gita; leest de Oepanisjads, leest de Wedas. Wat gij ook lezen moogt, overal hoort gij dezelfde stem, overal dezelfde getuigenis van het Al-God-wezen, overal omklankt u het geluid van het Pantheïsme. Ook Jezus' woorden zeiden dat vrijuit. Gij gelooft het niet, omdat u het tegendeel geleerd is? Omdat de Heilige Schrift ervan zwijgt? Aangenomen eens dat de Bijbel in dit opzicht zwijgt, aangenomen zelfs dat hij zich er tegen verzet, thans worden u woorden van Jezus voorgehouden, die u geen twijfel meer overlaten. Woorden waaruit duidelijk óók het Christelijk Pantheïsme blijkt".2) Hoe weinig critisch is de geest, die zulke gezegden inspireert! Alsof een Christen tegen heel den Bijbel in, op grond van een paar Logia, wier tekst onzeker, wier oorsprong onbekend, wier echtheid hoogst twijfelachtig

') Als dftn ook „Theosophia" (Jaargang 12, Nummer 9, Jan. 1904) jubelt over deni „Christeljjken" predikant dr. L. A. BaHLER, die in Karma en Reïncarnatie gelooft, en zich verheugt, „dat in zulke predikers als dr. BaHLER het Christendom zijn aloude zonen van verlichting weei terug krijgt' (blz. 5G3), — doet het mij denken aan de socialistische bladen, die juichen als een dominee geconstateerd heeft, dat er niets Christelijks in de daden onzer regeering is. Of hot een socialistische of in elk geval ongeloovige dominee is wordt er niet bijgevoegd. Een dominee is een dominee. Een Christen is een Christen.... Helaas!

2) blz. 482.

Sluiten