Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

komt. Zijn ziel kan zoo rein zijn als het zuivere kristal en zijn leven op aarde overdekt met slijk." x) Ieder zaad moet opschieten op zijn tijd, en niemand weet in welk leven die tijd zal komen.

Do theosophen vinden deze leer zeer nuttig en sterkend voor den strijd des levens. „Wanneer wij weten, dat wij zei ven de oorzaak zijn van onze eigen kracht of van onze eigen zwakheid, en niet do speelbal van eene willekeurig handelende Godheid, of van een zielloos noodlot, maar dat wij werkelijk en inderdaad de scheppers van onszelven en van ons levenslot zijn, zie dan komt die wetenschap tot ons, als een steun en als een ingeving, die kracht geeft om te verbeteren, en moed om te verdragen." 2)

Gelijk we reeds zeiden: het is niet ons doel critiek te oefenen op het stelsel als zoodanig. Het gaat ons alleen om de verhouding van theosophie en Christendom. En zooveel is nu wel gebleken, dat ook hier de tegenstelling absoluut is. Men kan niet tegelijkertijd Christen zijn, zich zondaar gevoelen, voor het recht Gods beven, en Gods straf billijken, — en als thcosooph niet gcloovcn aan een richtend God, geen zonde erkennen, en een sociaal-eudaimonisme huldigen, dat den maatstaf voor de moraal zal aangeven. Het pleit gaat ook hier tusschen theïsme en pantheïsme, tot in de uiterste consequenties.

Om vergelijking alleen is het ons te doen. Daarom voegen we slechts nog de opmerking hierbij, dat de theosophische leer toch wel troosteloos is, vergeleken bij de Christelijke. Werk, werk! — dat is het gebod. Werk zoo hard ge kunt om uw Karma niet te verzwaren maar te verbeteren. Laat geen seconde ongebruikt. Pas nauwlettend op. De minste misstap kost u zooveel. Karma staat altijd dreigend voor u.

') t. a. p. blz. 364.

2) Annie Besant, Kort Begrip blz. 24, 25.

Sluiten