Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vertaling van fiovoyevrjg, welke van Mead overgenomen wordt, nl. „door één geschapen" in plaats van „eeniggeboren" is een voorbeeld, hoe men het duidelijke en voor geen tweeërlei uitlegging vatbare eenvoudig naar zijn hand zet en in het systeem wringt, als 't niet gemakkelijk passen wil. — Een ander voorbeeld is de fantastische verandering van Mayia in Mala, „dat eenvoudig Moeder beteekent' en weifelend in verband wordt gebracht met Sanskrit Maya. — Het fraaist is echter de bespiegeling over de woorden „onder Pontius Pilatus". Volgens Leadbeater's inlichtingen is 't oorspronkelijk geweest 2770 IIONTOY niAHTOT, en werd dit later EIII nONTIOÏ niAATOT. Metterdaad een aardige vinding, waardoor de beteekenis wordt „hij verdroeg de dichte zee", d w z. hij liet zich voor een tijd om onzentwil begrenzen door en omsluiten in astrale stof. De woorden „gekruisigd en begraven 1 worden geallegoriseerd, evenals „nedergedaald ter helle , met een beroep op de Egyptische mysteriën. Alles wat maar eenigszins de historische verschijning van den Christus raakt, moet verwijderd worden, als voortkomend uit wat hij c noemt, het materialiseerend streven, dat verkeerdelijk de documenten a (een oude formule van wereldwording, van Jezus afkomstig) en b (het formulier, dat diende tot leiding van den hierofant in den Egyptischen vorm der Sohan- of Sotopattiinwijding) zoekt te vertolken als betrekking hebbende op de levensbeschrijving van een persoon — Te merkwaardiger is hier deze emendatie, waar in het Nicaenum de orde is: aiavQW&évxa te vticq f/fiojv ênl TTovziov ITiP-ihov xal na&ovicc. Daar is dus een andere orde dan in het Apostolicum, waardoor duidelijk wordt welke de bedoeling is der vermelding van Pontius Pilatus, en deze in geheel ander licht verschijnt dan bij de zeer willekeurige occultistische opvatting.

*) Leadbeater is wel zoo vriendelijk dit aan vergissing, niet aan opzettelijk bedrog toe te schrijven.

Sluiten