Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontleende deze dienaar des Heeren aan wat hij noemt het kruis van onzen Heere Jezus Christus.

In de leer en in de openbaring van dat kruis onderwezen, is dit voor hem een goudmijn, een voorraadschuur, nooit uitgeledigd. Al staat hij, ter verantwoording geroepen voor koning en stadhouder, tegenover de wetenschap der Grieken en de beschaving der Romeinen, altijd is Paulus dezelfde. Het evangelie des kruises omvat voor hem alles.

Dat doet hem roemen in het getrouwe en aller aanneming waardige woord, dat Jezus Christus in de wereld is gekomen om de zondaren zalig te maken.

Vraagt ge den man van Tarsen naar het doel waartoe hij arbeidt, gij vindt evenzeer bij hem, wat ieder oprecht en getrouw dienaar van Christus van alle anderen onderscheidt.

Geen zoeken van ijdele eer. Geen streven naar Sfunst van menschen, veel minder zoeken van vuil gewin. Wat Paulus zoekt en bedoelt, is de eere Gods, en het heil van onsterfelijke zielen. Wat hij bedoelt, kunnen we met andere woorden zeggen, is: anderen deelgenoot te doen worden van het heil en de zaligheid , waardoor hij zelf zich verblijdt in den God zijns heils. Zelf uit zoo grooten nood en dood door God gered, weet hij, dat de Heere ook anderen redden kan en wil. Het eenige middel daartoe ons van God geschonken is de prediking van het evangelie. Het geloof is uit het gehoor. Dat evangelie heeft tot hoofdinhoud : Jezus Christus en dien gekruist. Die Christus is voor Paulus het leven. In Hem heeft hij Zijne rechtvaarding voor en zijn vrede met God gevonden. Niemand kan het beter weten dan hij 't weet, wat het zegt: als een goddelooze gerechtvaardigd te worden om niet. Daarom kan hij niet anders en wil hij niet anders, dan alleen roemen in het kruis van Christus, door hetwelk de wereld hem gekruisigd is en hij deiwereld.

Sluiten