Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En als diezelfde Paulus het einde ziet naderen van zijn veelbewogen leven, het einde van den loop dien hij met volharding heeft geloopen, jubelt hij in zijn zwanenzang: ,,Ik heb den goeden strijd gestreden, ik heb den loop geëindigd, ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid."

Wel een bewijs, dat deze trouwe Godsgezant zich ten einde toe bewust was, te weten in wien hij geloofde.

En wij, M. H., als we thans hier een oogenblik stilstaan op onzen weg, en terug blikken in het verleden, wat al gedachten en gewaarwordingen vervullen dan ons hart. Het is in onze gedachten alsof we hier en daar mijlpalen zien staan op den afgelegden weg, mijlpalen met opschriften , welke ons herinneren onder meer aan zoo menige beproeving vooral in betrekking tot de beslistheid onzer geloofsovertuiging. En waarom zou ik het verhelen ? Ook wij zijn mensch, van gelijke beweging als ieder ander.

Onze geringheid en zwakheid bewust, hebben we meer dan eenmaal in al die jaren onder U doorgebracht, voor gevallen en toestanden gestaan, welke ons beven en sidderen deden.

Het is dan ook niet onze kracht of onze wijsheid, die ons doet zijn wat we zijn. Ootmoedig en dankbaar aan den Heere past ook ons de belijdenis: hulpe van God verkregen hebbende staan we tot op dezen dag. Vooral toen ik ongezocht mij zag gedrongen, waartoe later de taak mij mede door de kerk werd opgelegd, om mede te arbeiden aan de opleiding van toekomstige dienaren des Woords, zagen we ons voor een allergewichtigste moeielijkheid geplaatst. De gemeente had zoo zeer al mijn krachten van noode, en van de andere zijde was de nood der kerk zoo groot.

Nooit zal ik het vergeten, hoe juist in de zwaarste crisis van ons gemeentelijk leven, God de Heere mij een geestelijken Timotheus zond, in mijn nog steeds teer beminden broeder Ds. de Bruin, dien ik tot mijn

Sluiten