Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

L. S.

Een vlugschrift, een boekje is de wijde wereld ingezonden met den titel: „Grroenloopen" en zooals 't verder luidt: „een ernstig woord aan ouders en voogden van aanstaande studenten."

Zoudt ge nu niet denken, dat de hoogleeraar, die liever onbekend wil blijven, bedoeld heeft „het" groenloopen te critiseeren ? Steller dezes althans wel. Maar neen verre van dat: zonder meer wordt er alleen te keer gegaan tegen „eerstejaars."

Waarde lezers men loopt niet alleen „groen" bij eerstejaars maar even goed bij oudere studenten.

Dat er onder de laatsten zijn, die beweren, dat ze dat liever overlaten aan „eerstejaars-broekjes" is waar, maar redeneeren allen zoo? neen. Dit over den titel van het vlugschrift.

Thans ga ik er toe over, den „onbekenden hoogleeraar" in zeer vele zijner beweringen en bewoordingen te bestrijden.

Hoe? zult ge zeggen, durf jij studentje, die in kennis en levenservaring verre achter staat bij een hoogleer aar, jij, die van onder en boven uit je broek komt kijken, zoo iemand aan te vallen?

Sluiten