Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

U misschien aan eenige op zich zelf staande gevallen hebben vastgehouden, maar regel is dit in geen geval.

Weer een ander gevolg van den groentijd is het „bordeelbezoek" ; zoudt U misschien denken , dat dit niet evengoed het geval zou zijn, buiten iederen groentijd, ja zelfs buiten ieder studentencorps?

Overigens, zegt U, geeft de pas ontgroende zich over aan vele buitensporigheden, en o. a. noemt U de beruchte inval op de H. B. S. voor meisjes te Leiden en eindigt uw bespreking met deze woorden: „daar is toen heel wat meer gebeurd dan meisjes zoenen"!

Waarvoor deze sluier van geheimzinnigheid?

Wat meent U daarmee te bereiken?

Wie, denkt U daarmee het meeste te benadeelen, de pas ontgroenden of de meisjes, die hun handelingen hebben ondergaan? nü gaat men allicht gissingen maken, die onnoodig zouden geweest zijn, indien U eenvoudig verteldet, wat er gebeurd is, want door zoo'n bewering hebt U aan meisjes, die toén op de schoolbanken zaten en misschien nog zitten meer kwaad gedaan, dan aan de studenten die er in hun brooddronkenheid aandeel namen. Voor de tweedemaal worden die meisjes door Uwe aanhaling van het gebeurde in opspraak gebracht en zullen heel wat op schandaaltjes beluste menschen met hunne praatgrage tongen de noodige laster uitbazuinen aan wie het maar hooren willen.

U eindigt uw boekje met de woorden „Ik kom terug". Wanneer U dit inderdaad zult doen, geef

Sluiten