Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

betuigen, dat ik niet voluit mijn naam hieronder kan en mag plaatsen. Allen, die gissingen gaan maken, raad ik met alle aandrang aan het daarbij te laten, aangezien gij, door verkeerde conclusies te trekken vaak personen zult benadeelen, die aan dit geschrift geheel onschuldig zijn. De eenige reden, waarom ik mijn naam niet hieronder wil zetten is deze, dat ik niet vergeten m ag, nog een toekomst voor mij te hebben die ik dus niet mag teniet doen, voor het geval een hoogleeraar zich wreken wil, want dezulken zijn er en ik zou hen met name kunnen noemen. Als medisch student heb ik nog te veel jaren vóór mij om op roekelooze wijze mijn toekomst te verspillen.

Aan den anderen kant heb ik gemeend niet te mogen zwijgen, waar het belang van studentencorpsen op het spel gezet werd, door een boekje, de wijde wereld ingezonden, met grootendeels onware voorstellingen omtrent „den" groentijd.

Waarom de Hoogleeraar, die genoemd boekje heeft geschreven zijn naam niet genoemd heeft, daarover heeft noch iemand anders noch ik een oordeel te vellen, zonder de ware beweegreden van de naamsverzwijging werkelijk te kennen.

21 Juni 1904.

Sluiten