Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verplicht de groenen vrij te laten van 12 uur 's avonds tot 9 uur 's morgens, des Zaterdags na 12 uur 's middags, op Zon en feestdagen en op de uren, waarop de groen college wenscht te loopen.

Art. 13. Een corpslid mag een groen niet medenemen naar plaatsen of hem handelingen laten verrichten, indien het verschijnen op die plaatsen of het verrichtten dier handelingen strijdig is met de goede zeden.

Art. 14. Een corpslid mag een groen niet blootstellen aan de bespotting van vreemden.

Art. 15. Een corpslid mag een groen zijn groenenboekje niet ontnemen.

Art. 16. Een corpslid kan zich over het gedrag van een groen bij het Collegium beklagen.

Art. 17. Een corpslid moet een groen op diens verzoek al de door of ten gevolge van zijne bevelen of handelingen veroorzaakte schade vergoeden. Bij gebreke hiervan worden na uitspraak van het Collegium de verschuldigde gelden ten bate dier groenen als aan het corps verschuldigde gelden ingevorderd.

Art. 18. Een corpslid mag een groen niet beleedigen, hem lichamelijk geweld aandoen, hem dwingen tot drinken of tot het voldoen aan andere buitensporige eischen.

Sluiten