Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daardoor hebben wij eene dubbele reden om te zeggen, dat het schromelijk oppervlakkig is, wanneer men zegt, dat wij nu, zonder meer, hun werk wel weer kunnen afbreken.

Wel is die School ook uit de behoefte geboren. Door de goede hand Gods over Zijne kerk in deze landen was het duidelijk geworden, ook voor de conscientie van vele geloovigen, dat de Hervormde Kerk hoe langer hoe meer haar oorspronkelijk leven had misvormd, en tot eene valsche kerk was geworden. Daardoor moesten zij er toe komen, om zich van het Hervormd genootschap af te scheiden, om alzoo de aloude Gereformeerde Kerk voort te zetten en te hervormen.

De zegen, dien de Heere daarbij gaf was groot. Over het geheele land breidde zich de beweging uit, en veler oogen werden geopend, om te zien dat het Hervormd genootschap eene valsche kerk was geworden, en dat zij zich er van moesten afscheiden, om weer met de ware Kerk te mogen samenleven.

Daardoor nu ontstond van den beginne aan de behoefte aan vele predikanten, die de kudde Gods zouden mogen weiden.

De weinigen toch, die mee uitgegaan waren, konden in de behoefte niet voorzien. Onder de studenten aan de hoogescholen was maar een hoogst enkele, die met het verachte en verdrukte hoopske wou optrekken, liever dan in het aanzien, maar ook in de zonde van het Hervormd genootschap mee te leven.

De Kerk vertrouwde hen ook niet. Zij mochten eene wetenschappelijke opleiding gehad hebben, maar er was niet het minste vertrouwen, dat deze opleiding beantwoordde aan de eischen van het ambt.

Door de behoefte gedwongen werden dan ook wel eens mannen in het ambt gesteld met innige vroomheid

Sluiten