Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waren toegerust met bekwaamheden, in overeenstemming met de behoefte der tijden.

Klommen de eischen, dan klom ook het wetenschappelijk peil der opleiding, zoodat van lieverlede ook het wetenschappelijk karakter der School met eere genoemd mocht worden.

\ oor vermeerdering van Professoren, en uitbreiding van onderwijsvakken werd gezorgd, wanneer de behoefte daaraan zich deed gevoelen.

En die behoefte ontstond in den loop der jaren.

De gescheidene Kerk toch had krachtigen groei van haren God ontvangen, en werd langzamerhand uit hare kleinheid en vergetelheid te voorschijn gebracht, en gesteld om invloed te hebben op al de verhoudingen van Neerlands volksleven.

Nam eerst de noodzakelijkheid der hervorming van het kerkelijk leven, en het roepen tot persoonlijke bekeering alle kracht en aandacht in beslag, al spoedig werd ook deze Kerk in aanraking gebracht met het volle, rijke leven.

En waar de opleiding van predikanten, aan hare Theologische School daarmee gelijken tred hield, daar is die School niet verzwakt geworden, maar nam toe in bloei, en heelt daardoor al de genoemde jaren kunnen beantwoorden aan hare bestemming op hare plaats in het kerkelijk leven.

Aan mannen om te onderwijzen, wier gaven van verstand en hart luide geprezen zijn, heeft het niet ontbroken.

Een bOO-tal studenten werd in die jaren ingeschreven.

En nog tot den huidigen dag leeft en werkt er eene schare van trouwe herders uit die voorbijgesnelde periode, van wie sommigen ons slechts doen betreuren, dat zij' niet genoeg het oog houden op die werkingen Gods.

Maar te zamen zijn zij dan toch tot getuigen, dat de School hunner opleiding in volle kracht heeft geleefd.

Sluiten