Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onderteekening van de Geref. belijdenisschriften niet.

Daarin is zij ook onderscheiden van de School der Kerk, die uit haren aard aan niets anders gebonden kan zijn, dan aan diezelfde belijdenis, waaruit ook de Kerk leeft, en waarin zij straks door de te verwachten dienaren geleid zal worden.

Zonder thans na te gaan welke bezwaren daartegen zijn in te brengen, herinneren wij slechts, dat ze zijn aangewezen, vooral ook door Prof. Bavinck; bezwaren waarvan hij zegt »al de zwaarte gevoeld te hebben tijdens »de droeve geschiedenis met Prof. de Savornin Lohman."

Genoeg zij het te herinneren, dat er verschil was in de personen, de verhouding tot de Kerk, en den grondslag. Een verschil, dat vooral door de voorstanders der Vrije Universiteit, meer nog dan door anderen, op den voorgrond is gesteld.

Bovendien was er met de V. U. verschil in doel. Zij had slechts ten doel de wetenschap te beoefenen, afgezien van de vraag of de studenten, die haar onderwijs ontvingen, ooit in eenig ambt zouden optreden. De School der Kerken echter heeft die bestemming juist als einddoel. Zij zal öök de wetenschap beoefenen, maar gaat nog verder, door die beoefening der wetenschap dienstbaar te maken aan het ambt. Een verschil, waaruit velerlei onderscheid voortvloeit, en waardoor voor ons nog meer de beteekenis onzer School wordt verhoogd.

Zij had van den aanvang af beteekenis als opleidingsschool, naar nut en naar roeping. Zij beantwoordde aan die beteekenis met steeds grooter volledigheid, en werd tegelijkertijd eene gave van zeer groot belang voor het kerkelijk leven. En zij staat in dat alles nog hooger door haar band aan de belijdenis, en doordat zij bij de beoefening der wetenschap tevens het toekomstige doel opzettelijk voor oogen houdt.

Sluiten